Historia - Hamulce Net

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia

Motul

Firma MOTUL sięga swoimi korzeniami roku 1853, do firmy, która początkowo zajmowała się handlem tłuszczem wielorybim używanym w latarniach. Początkowo należała do Rockefeller Group i była częścią Standard Oil Company. Od 1919 istnieje jako Swan Finch Company.

W roku 1932 rodzina Zaugg, która była dystrybutorem Swan Finch Company, kupiła tę firmę ale zachowała markę MOTUL. Cała produkcja została przeniesiona do Francji, a marka MOTUL została odnowiona jako marka francuska.

Koncentrując się na poprawieniu jakości i skuteczności środków smarnych, MOTUL odmienił przemysł olejowy, wprowadzając jako pierwszy najnowocześniejsze technologie, kształtując w ten sposób historię środków smarnych do samochodów.

  • 1953 - pierwszy na świecie wielosezonowy olej silnikowy MOTUL CENTURY

  • 1966 - pierwszy na świecie półsyntetyczny olej silnikowy MOTUL 2100

  • 1971 - pierwszy na świecie 100% syntetyczny olej silnikowy.


MOTUL kontynuuje tę tradycję do dnia dzisiejszego produkując najwyższej jakości środki smarne wprowadzając swoje technologiczne innowacje do prawdziwych produktów dla motoryzacji. Oleje do silników benzynowych, turbodoładowanych, z katalizatorami, oleje przekładniowe, płyny hamulcowe, produkty do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, motocykli, maszyn rolniczych i budowlanych - wszystkie te produkty znajdują się w ofercie MOTULa.

MOTUL jest także firmą, której nieobce są problemy ekologii. Firma koncentruje swoje wysiłki by oferować produkty czystsze, przyjazne dla środowiska.

Dziś siedziba firmy MOTUL znajduje siê w Paryżu, a jej produkty obecne są na wszystkich rynkach na świecie, także w Polsce.


KONCEPCJA MOTULa
Rozpoczynając pracę nad nowym olejem silnikowym firma MOTUL rozpatruje na samym początku wymagania jakie olej musi spełnić by uzyskać aprobatę producenta samochodu. Tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie oleju o najwyższej jakości i właściwościach, który będzie spełniał wymagania wszystkich producentów samochodów.
Wykorzystuj
ąc swoje doświadczenie zdobyte na torach wyścigowych i trasach rajdowych, MOTUL tworzy najwyższej jakości oleje do samochodów poruszających się na co dzień po ulicach naszych miast. MOTUL korzysta jedynie z najwyższej jakości surowców i dodatków zapewniających najwyższe osiągi olejom.
MOTUL odpowiada najnowszym standardom wymaganym przez czo
łowe stowarzyszenia producentów samochodów, ACEA w Europie i API w USA.

APROBATY UZYSKANE PRZEZ MOTULa
Istniej
ą dwa podstawowe systemy klasyfikacji właściwoœci środków smarnych - klasyfikacje przemysłowe opracowane przez organizacje przemysłowe oraz aprobaty producentów wydawane przez producentów samochodów. Klasyfikacje te zostały stworzone po to by spełnić wymagania gwarancji, utrzymania i smarowania stawiane przez przemysł samochodowy. W obu systemach specyfikacje dla olejów silnikowych tworzone są na podstawie testów przeprowadzanych według określonych procedur. Specyfikacje te przechodzą regularne przeglądy i uzupełnienia by oddawać zmieniające się potrzeby przemysłu.
Klasyfikacje Przemys
łowe
Klasyfikacje Przemysłowe generalnie precyzują minimalne wymagania jakie musi spełniać olej. Z reguły tworzą je stowarzyszenia inżynierów, producenci olejów i dodatków uszlachetniających, producenci samochodów i silników. Pełnią oni różne role w procesie tworzenia standardów dla olejów. Najbardziej popularne klasyfikacje przemysłowe to ACEA w Europie oraz API & ILSAC w Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Aprobaty Producentów

Poza klasyfikacjami przemysłowymi, producenci samochodów stanowią także swoje własne Aprobaty Techniczne oparte o wymagania produkowanych przez nich silników. Ponieważ Aprobaty Techniczne regulują sprawy ważności gwarancji udzielanej na silniki, właściciele samochodów są zobligowani do korzystania z takich olejów, jakie w sposób właœciwy spełniają wymagania producentów silników. Na przykład, Europejscy producenci tacy jak Volskwagen, BMW i Daimler Chrysler określili swoje własne standardy.
Stowarzyszenie In
żynierów Motoryzacji (SAE) ustanowiło dwanaście klas lepkości odpowiednich do olejów silnikowych. Fizyczne wymagania tych klas lepkości okreœla norma SAE J300.

100% SYNTHESE - ESTER BASED
SMAROWANIE HYDRODYNAMICZNE SMAROWANIE BRZEGOWE FILM MOLEKU£OWY
W normalnych warunkach, olej tworzy film pomiêdzy dwoma powierzchniami. Ten film zapewnia smarowanie hydrodynamiczne, które zapobiega bezpoœredniemu kontaktowi dwóch powierzchni metalowych, zmniejszając w ten sposób tarcie.
Zdolno
ść do utrzymania ciągłej warstwy oleju pomiędzy dwoma powierzchniami jest ważnym atrybutem oleju silnikowego w zapewnieniu płynnego smarowania. W warunkach dużych obciążeń film olejowy może zostać zerwany co kończy się zwiększonym tarciem i ścieraniem powierzchni metalowych. W takich sytuacjach estry dowodzą swej skuteczności w zapewnieniu smarowania brzegowego. Estry posiadają zdolność do utrzymania smarowania tam gdzie inne oleje bazowe zawodzą.
Moleku
ły estrowe składają siê z tlenu (O), i mają polaryzację dodatnią oraz wodoru (H), który ma polaryzację ujemną. Te dwie molekuły dzięki przyciąganiu elektrycznemu przylegają do powierzchni metalowych tworząc warstwę znaną jako film molekułowy (ad molecule film). Ten film molekułowy powoduje, że estry mają właściwości wyraźnie lepsze niż inne oleje (w których film olejowy wynika z lepkości).
żnica we właœciwościach smarowania staje się oczywista w chwili uruchamiania silnika. W przypadku oleju, których siła filmu olejowego opiera się na lepkości, ciśnienie i olej opadną w chwili zatrzymania silnika. W chwili gdy silnik jest ponownie uruchamiany, film pomiędzy dwiema powierzchniami metalowymi już nie istnieje, przez co w ciągu kilku pierwszych sekund pracy silnika nie ma w nim smarowania. Film molekułowy nie polega na lepkości w celu zapewnienia smarowania. Dzięki temu film olejowy cały czas utrzymuje się na metalowych powierzchniach nawet gdy silnik nie pracuje.
W warunkach jazdy po mie
ście, gdzie często zdarza się, że silnik jest uruchamiany i wyłączany w krótkich odstępach czasu, obciążenia jakie musi przenieść olej są czasem większe niż w warunkach rajdu lub wyścigu. Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie dobranie oleju do silnika.


ESTRY JAKO OLEJE BAZOWE
MOTUL
stosuje Estry jako oleje bazowe w olejach do silników 4-suwowych i 2-suwowych.
Przed wprowadzeniem Estrów, wybór oleju bazowego opierał się na jego zdolności do utrzymania lepkości. Uważano, że im gęstszy olej tym lepsze są jego właściwości smarne.
Wprowadzaj
ąc technologię estrową jako bazę dla olejów syntetycznych, MOTUL zmienił konwencjonalne rozumienie olejów syntetycznych. Estry są polaryzującymi molekułami, które mają zdolność do elektrochemicznego wiązania się z metalami, utrzymując w ten sposób ciągły film olejowy zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach.
Po wielu eksperymentach z estrami, MOTUL wyselekcjonowa
ł w 1996 roku Complex Esters jako najnowszą generację olejów bazowych. Complex Esters pozwoliły na zwiększenie zdolności adsorpcji zwiększając w ten sposób możliwości olejów syntetycznych.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego